Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ресторе“ ООД, гр. София, р-н Слатина, ул. Попова Шапка, 74, ет. 4, ЕИК 202656820, представлявано от Цветомир Дикански, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, възниквали във връзка с ползване на сайта и електронния магазин „www.restore.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”, както и отношенията, свързани с договора за продажба от разстояние, сключен между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Ресторе“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ул. Попова Шапка, 74, ет. 4

3. Адрес за упражняване на дейността: , гр. София, кв. “Гео Милев”, бул. “Шипченски Проход” №2

4. Данни за кореспонденция: гр. София, р-н Слатина, ул. Попова Шапка, 74, ет. 4 Email: office@restore.bg , тел: +3592 416 00 77

5. Дружеството „Ресторе“ ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 202656820

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №  386251/28.08.2013г.

7. Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202656820

 

 III. ТЕРМИНИ

Чл. 3. За целите на настоящите Общи условия се използват следните термини:

1. Интернет сайт - съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.restore.bg.

2. Доставчик – физическо/ юридическо лице, което предоставя стоки и/или услуги чрез интернет сайта.

3. Ползвател – всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

4. Потребителски профил (Акаунт) – раздел от Интернет сайта, формиран от имейл адрес и лична парола, позволяващ заявяване на поръчка от страна на Ползвателя, съдържащ цялостна базисна информация относно историята на действията му в Интернет сайта (поръчки, движения по поръчки и др.)

5. Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Ползвателя, чрез който Ползвателят заявява на Доставчика през интернет сайта намерението си за закупуване на стоки и/или услуги от интернет сайта.

6. Договор за продажба от разстояние – сключеният от разстояние договор между Доставчика и Ползвателя за покупко-продажба на стоки и/или услуги от електронния магазин, неразделна част от който са настоящите Общи условия. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор за продажба от разстояние.

7. Спецификации - всички характеристики и/или описания на стоките и услугите, така както са посочени в описанието им, както и всички характеристики на електронния магазин.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 4. (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.restore.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет.

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

8. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнение на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет на www.restore.bg.

(2) Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба от разстояние на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.restore.bg . Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) За да бъде сключен договорът, Ползвателят прави поръчка, след като избере от каталога на интернет сайта конкретна стока и нейната бройка.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да коригират грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика обявената на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет цена за доставените стоки, както и цена за доставка в съответствие с условията, определени на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и в настоящите общи условия. 

(5) Възможно е в някои случаи, непосредствено до стоката, да се визуализират две цени. Едната цена е зачеркната с черта, тя е сравнителна цена, пазарна цена с ДДС на конкретния артикул като нов при други търговци. Другата цена, посочена в син цвят или зелен цвят, е обявената продажна цена на стоката, образувана самостоятелно от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. За улеснение на Потребителите, ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН посочва разликата между цена като нов и продажната цена. Целта на по-малко отчетливото маркиране на тази информация и цялостната визуализация на цената на стоката е да не доведе до объркване и че решението да се купят Стоките на Продажната цена е ясно. Също така Потребителят да има възможност да вземе информирано търговско решение за покупка на стоките по смисъла на действащото законодателство.

(6) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(7) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие с чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, Ползвателят следва задължително:

1. Да се регистрира на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като попълни всички идентификационни данни, изискуеми в момента на извършване на регистрацията като потребител на сайта като създаде свой акаунт в платформата на сайта на Доставчика, както приема настоящите общи условия;

2. Да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква това.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН задължително предоставят при регистрацията си свой адрес на електронна поща („Основен контактен електронен адрес”) за целите на комуникацията и размяната на електронни изявления с Доставчика.

 (2) С приемането на настоящите Общи условия ползвателите дават изричното си предварително съгласие по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на потребителите посоченият от тях Основен контактен електронен адрес да бъде използван за комуникация и размяна на електронни изявления с Доставчика, включително в процеса на сключване и изпълнение на договорите за доставка на стоки, поръчани от ползвателя чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 3.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 9 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите и Потребителите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на интернет адреса на Доставчика. Доставчикът обработва лични данни на Ползвателят и на Гости, в съответствие с Политиката за поверителност. Може да прочетете цялата политика за поверителност, като кликнете тук или посетите този адрес https://restore.bg/content/11-politika-za-poveritelnost

(2) Доставчикът изпраща личните данни единствено на посочен от Ползвателя в момента на регистрацията имейл адрес.

(3) Доставчикът запазва правото си да съхранява личните данни на Ползвателя, освен ако Ползвателят не е изразил изричното си несъгласие с това.

(4) При изрично съгласие, дадено от Ползвателя или Потребителя, Доставчикът има право да му изпраща по всяко време електронни съобщения, включително бюлетин или предложения за покупка на стоки.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика за целите на подобряване на предоставяните услуги.

Чл. 10 (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на интернет сайта на Доставчика, достъпна на адрес https://restore.bg/password-recovery

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за продажба от разстояние или при регистрацията в Електронния магазин, може да бъде направен обоснован извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), Закона за електронната търговия („ЗЕТ“) или Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25.10.2011 г.

Чл. 12 (1). Основните спецификации на стоките, предлагани на инретнет сайта на Доставчика, са определени в профила на всяка стока.

(2) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се посочва от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора продажба от разстояние.

(3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в интернет сайта.

(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в сайта www.restore.bgпреди сключването на договора за продажба от разстояние.

(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез сайта www.restore.bg или електронна поща.

(6) Намаления, промоции и подаръци се предоставят от Доставчика на Потребителите при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и съгласно обявените от Доставчика чрез електронния магазин условия за съответните стоки.

Чл. 13. Потребителят заплаща поръчаните стоки чрез извършване на банков превод, посредством използване на онлайн платформата, достъпна през Електронния магазин.

Чл. 14 (1) При извършване на поръчката Потребителят се уведомява за разходите свързани с доставка на стоките, като те се поемат изцяло от него. Разходите свързани с доставка на стоките се определят в зависимост от броя, обема и теглото на поръчаните стоки, населеното място на получателя, деня за доставка, както и дали доставката се извършва до офис на куриерските служби или до адрес на Потребителя.

(2) Условията и разходите за доставка на стоки извън територията на Република България се определят в зависимост от броя, обема и теглото на поръчаните стоки, населеното място на получателя, деня за доставка, както и дали доставката се извършва до офис на куриерските служби или до адрес на Потребителя.

Чл. 15. Доставката на стоките се извършва до посочен от Потребителя адрес или до адрес на офис на куриерска компания.

Чл. 16 (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на приемане на стоката, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на интернет сайта на Доставчика и в Приложение № 1 към настоящите общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна и в Приложение № 2 към настоящите общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa пoтpeбитeля или поръчани cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;

2. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;

3. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;

(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на интернет сайта на Електронния магазин и в Приложение № 1 към настоящите общи условия.

(4) По отношение на всички продавани стоки се прилагат гаранционните задължения, предвидени в закона. Гаранцията не се прилага в случай на щета и повреда, възникнала в резултат на естествено износване на стоката, неправилна употреба (монтиране), както и в резултат на неспазване на правилата за експлоатация или поради небрежност. Гаранцията не се прилага и в случай че Потребителят самостоятелно извърши ремонт на стоката и в резултат на ремонта констатираният недостатък на стоката е станал още по-явен. При гаранционен случай Потребителят има право по свой избор да поиска от Доставчика да отстрани недостатъците на стоката или да я замени срещу стока с качество, отговарящо на съответните спецификации на стоката. В случай че избраният от Потребителя способ за отстраняване на дефекта е свързан с прекалено високи разходи, на Потребителя ще бъде предложен друг сходен вариант. При замяна Доставчикът осигурява стока със същите характеристики и качество, отговарящо на спецификациите на стоката, в случай че е налична такава. При липса на такава стока и в случай на съгласие от страна на Потребителя, Доставикът може да направи замяна със стока със същите спецификации, но с по-високо качество, като разликата в цената се заплаща от потребителя. Правата на Потребителя, в частност правото на разваляне на договора за покупко-продажба, са приложими само след изтичането на срока, предвиден за отстраняване на дефектите или в случай на два неуспешни опита на Доставчика да компенсира възникналите за Потребителя щети. При извършена замяна на стока в рамките на гаранционните задължения на Доставчика нов гаранционен срок за заменената стока не се предвижда. В случай че, предлагана от Доставчика стока включва предвиждането на особени гаранционни случаи, тази информация ще бъде включена в описанието на съответния продукт, като гаранцията се отнася само за съответната стока.

(5) Потребителят се ползва от всички права, произтичащи от законовата гаранция по чл. 103а и сл. от Закона за защита на потребителите.

Чл. 17 (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, той следва да върне стоката на Доставчика в добър търговски вид и опаковка не по-късно от 30 дни, от получаване на пратката.

(2) Всички разходи по връщането на стоките от Потребителя до Доставчика, са изцяло за сметка на Потребителя.

(3) Потребителят може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоката, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество, търговски вид и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 18. При направен отказ от договора от Потребителя, Доставчикът му възстановява заплатената сума до 14 дни след получаване на върнатите стоки, по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания:

1. при върната и получена от Доставчика стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства;

2. при наличие на приложен платежен документ за закупуването на стоката.

(2) Потребителят преглежда стоката за съответствие с поръчката си непосредствено пред длъжностното лице от куриерската фирма. В случай на липса на възражение в този момент, счита се че Потребителят е приел доставката като съответстваща на направената поръчка.

(3) Възстановяването на заплатената сума при отказ от договора при изпълнение на условията по ал. 1, се извършва единствено по банков път по посочена от Потребителя банкова сметка.

Чл. 19 (1) Потребителят предявява закупената стока за замяна не по-късно от 30 дни от получаването й, като задължително представя касова бележка или фактура за закупената стока.

(2) Доставчикът има право да откаже да приеме предявената замяна, ако установи замърсяване или повреждане на стоката, както и ако тя не е върната в оригиналната й опаковка.

(3) Доставчикът заменя закупената стока с друга стока от същия вид и качество, или при липса на такава – със стока по избор на клиента за същата стойност. В случай че стоката е била в промоция на намалена цена, клиентът има право на замяна с друга стока на същата цена, която клиентът реално е заплатил на Доставчика.

Чл. 20 (1) Направените на сайта www.restore.bg поръчки се потвърждават, обработват и изпращат от Доставчика в срок от 1 до 3 работни дни от деня, в който е направена поръчката.

(2) При поръчка, направена в петък след 14 ч., събота и неделя, както и през официалните почивни дни за Република България, срокът за обработка по ал. 1 тече от първия работен ден.

(3) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта www.restore.bg

(4) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е от 3 до 10 работни дни, считано от датата на изпращане на поръчката.

(5) В случай че стоката не е налична в склад на Доставчикът към момента на поръчка, срокът на доставка се уточнява допълнително. Потребителят ще бъде уведомен за горепосоченото.

(6) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 21. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя електронния магазин на Доставчика. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 22. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

IX. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 24. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, забава на куриери, забава на банки, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 25 (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Електронния магазин и сключване на договори за продажба от разстояние с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което електронният магазин не е бил достъпен поради непреодолима сила, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентни държавни органи.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в Електронния магазин.

Чл. 26 (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27 (1) Ползвателят и Доставчикът в Електронния магазин се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 29 (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните Български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.restore.bg, считано от 01.04.2020г.

 

Πpилoжeниe № 1 - Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

(пoпълнeтe и изпpaтeтe нacтoящия фopмyляp eдинcтвeнo aĸo жeлaeтe дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa)

 

– Дo „Ресторе“ ООД, гр. София, р-н Слатина, ул. Попова Шапка, 74, ет. 4, ЕИК 202656820, представлявано от Цветомир Дикански

– C нacтoящoтo yвeдoмявaм/yвeдoмявaмe*, чe ce oтĸaзвaм/oтĸaзвaмe* oт cĸлючeния oт мeн/нac* дoгoвop зa пoĸyпĸa нa cлeднитe cтoĸи:

– Πopъчaнo нa*/пoлyчeнo нa*

– Имe нa пoтpeбитeля/итe

– Aдpec нa пoтpeбитeля/итe

– Πoдпиc нa пoтpeбитeля/итe (caмo в cлyчaй, чe нacтoящият фopмyляp e нa xapтия)

– Дaтa

* Heнyжнoтo се зaчepтaвa.

 

Πpилoжeниe № 2 - Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Cтaндapтни yĸaзaния зa oтĸaз:

І. Πpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe или извън тъpгoвcĸия oбeĸт.

ІІ. Имaтe пpaвo дa ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, бeз дa пocoчвaтe пpичини зa тoвa, в cpoĸ 30 дни.

ІІІ. Cpoĸът зa oтĸaз e 30 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo Bиe или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт Bac, cтe влeзли във влaдeниe нa cтoĸитe.

Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз, тpябвa дa ни yвeдoмитe нa ĸoнтaĸтнитe дaнни, пocoчeни нa www.restore.bg и зa peшeниeтo cи дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe (нaпpимep пиcмo, изпpaтeнo пo пoщaтa или eлeĸтpoннa пoщa).

Moжeтe дa изпoлзвaтe пpилoжeния cтaндapтeн фopмyляp зa oтĸaз, нo тoвa нe e зaдължитeлнo. Moжeтe cъщo тaĸa дa пoпълнитe и пoдaдeтe пo eлeĸтpoнeн път

cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз нa нaшия интернет сайт. Aĸo изпoлзвaтe тaзи възмoжнocт, ниe нeзaбaвнo щe Bи изпpaтим нa тpaeн нocитeл (нaпpимep пo eлeĸтpoннa пoщa) cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa. Зa дa cпaзитe cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa, e дocтaтъчнo дa изпpaтитe cъoбщeниeтo cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз пpeди изтичaнeтo нa cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa.

ІV. Дeйcтвиe нa oтĸaзa.

Aĸo ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, ниe щe Bи възcтaнoвим вcичĸи плaщaния, ĸoитo cмe пoлyчили oт Bac, c изĸлючeниe нa дoпълнитeлни paзxoди, cвъpзaни c избpaн oт Bac нaчин нa дocтaвĸa, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и във вcичĸи cлyчaи, нe пo-ĸъcнo oт 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo ни инфopмиpaтe зa Baшeтo peшeниe зa oтĸaз oт нacтoящия дoгoвop.

Щe извъpшим възcтaнoвявaнeтo пo пocoчeнa oт Вac бaнĸoвa cмeтĸa; във вceĸи cлyчaй тoвa възcтaнoвявaнe нямa дa бъдe cвъpзaнo c ниĸaĸви paзxoди зa Bac. Имaмe пpaвo дa oтлoжим възcтaнoвявaнeтo нa плaщaниятa дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe ни пpeдcтaвитe дoĸaзaтeлcтвa, чe cтe изпpaтили oбpaтнo cтoĸитe, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo.

Bиe тpябвa дa пoeмeтe пpeĸитe paзxoди пo вpъщaнe нa cтoĸитe. Paзxoдитe ce oчaĸвa дa нe нaдвишaт пpиблизитeлнo cyмaтa зa дocтaвĸaтa или cтaндapтнaтa ĸypиepcĸa ycлyгa. Bиe oтгoвapятe eдинcтвeнo зa нaмaлявaнe cтoйнocттa нa cтoĸитe вcлeдcтвиe нa употребата им, paзличнo oт нeoбxoдимoтo зa ycтaнoвявaнe нa тяxнoтo ecтecтвo, xapaĸтepиcтиĸи и дoбpo фyнĸциoниpaнe.